สาส์นจากคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

พันธกิจหลักของคณะพยาบาลศาสตร์ มี 5 ด้าน คือ ด้านผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ ด้านบริการวิชาการ ด้านการวิจัยและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาล ด้านพัฒนานักศึกษาและทำนุบำรุงศิลปะวัฒนาธรรม และด้านบริหารจัดการโดยใช้ระบบสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

ในการเปิดสอนหลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิตของคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด มีเป้าหมายเพื่อผลิต “พยาบาลที่ดี” ออกไปดูแลสุขภาพของประชาชน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายดังกล่าว คณะจึงจัดการเรียนการสอนที่เน้น Active learning และการฝึกภาคปฏิบัติในสถานการณ์ที่หลากหลาย เพื่อให้นักศึกษาเกิดความรู้ มีจิตวิญญาณความเป็นพยาบาลวิชาชีพและมีทักษะของศตวรรษที่ 21 คือ Literacy, Writing, Reading (English) และมี Critical thinking, Collaboration, Communication, Creative thinking คือ สามารถคิดวิเคราะห์ในการแก้ไขปัญหา ประสานร่วมมือในการทำงานเป็นทีมกับผู้อื่น สื่อสารโดยใช้ทั้งภาษาอังกฤษหรือภาษาอื่นและภาษาไทยได้ดี สามารถดูแลสุขภาพของผู้ใช้บริการที่มาจากวัฒนธรรมที่หลากหลายได้ และมีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นำไปสู่การพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพของประชาชนได้

คณบดีและคณาจารย์ทุกท่านมีความมุ่งมั่นอย่างเต็มที่ ในการปลูกฝังให้นักศึกษาเป็นมีจริยธรรรม จรรยาบรรณวิชาชีพ และเป็นผู้ใฝ่รู้ ใฝ่เรียน ขยัน อดทน เพื่อก้าวไปสู่ความสำเร็จในอนาคต ก้าวสู่การทำงานในวิชาชีพอย่างมั่นคง และสร้างชื่อเสียงให้กับสถาบันต่อไป