หลักสูตร

ความสำคัญของหลักสูตร

หลักสูตรมุ่งผลิตพยาบาลวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของสังคมทั้ง ระดับชาติและท้องถิ่น มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ คิดอย่างมีวิจารณญาณ มีคุณธรรมจริยธรรม ยึดมั่นในจรรยาบรรณวิชาชีพ รอบรู้ใน ศาสตร์ทางการพยาบาลและศาสตร์สาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีศักยภาพในการดูแลผู้รับบริการแบบองค์รวม โดยใช้หลักฐานเชิงประจักษ์และกระบวนการพยาบาลแก่บุคคลทุกวัย ทุกสภาวะสุขภาพ ในทุกระดับบริการสุขภาพ คำนึงถึงความเป็นปัจเจก คุณค่า ศักดิ์ศรี ศักยภาพ อิสระในการเลือก การตัดสินใจ สิทธิ์ที่จะได้รับการดูแลอย่างเสมอภาค และมีคุณภาพของผู้รับบริการในบริบททางเศรษฐกิจ สังคม ที่เปลี่ยนแปลงไป และวัฒนธรรมที่หลากหลาย มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง มีภาวะผู้นำ สามารถทำงานเป็นทีมกับสหวิชาชีพ มีความสามารถ ในการประยุกต์ใช้ เทคโนโลยีสารสนเทศในการสื่อสารและพัฒนานวัตกรรมทางการพยาบาลในการดูแลสุขภาพผู้รับบริการได้ โดยยึดหลัก “การเข้าใจ เข้าถึงและพัฒนา”

ดาวน์โหลดข้อมูลหลักสูตร