พระราชบัญญัติ/ข้อบังคับ/ระเบียบ/ประกาศ

คำสั่งสภามหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดที่ 1/2562 เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด