คณบดี/รองคณบดี/ผู้ช่วยคณบดี/ผู้ช่วยฯ

ผศ.ดร. ดาริณี  สุวภาพ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
หัวหน้ากุล่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรรภ์
ห้อง : ๕๔๐๔
เบอร์โทร.๐๘๘-๕๖๓๖๕๑๕

ผศ.อรทัย  พงษ์แก้ว

รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
รองคณบดีฝ่ายพัฒนานักศึกษา
ห้องพัก: ๕๔๐๓
เบอร์โทร.๐๘๙-๕๗๗๐๔๓๗
อีเมลล์: orathyai@gmail.com

ผศ.จำรัสลักษณ์ เจริญแสน

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
ห้องพัก: ๕๔๐๓
เบอร์โทร.๐๘๕-๔๕๗๖๖๘๘
อีเมลล์:chal.๑@hotmail.com

ผศ.พรนิรันดร์    อุดมถาวรสุข

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
ห้องพัก : ๕๔๐๗
เบอร์โทร.๐๘๑-๔๐๙๘๒๓๒
อีเมลล์:pornudo@gmail.com

ผศ.ทิพย์ภารัตน์  ไชยชนะแสง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและบริหารความเสี่ยง
ห้องพัก: ๕๔๐๒
เบอร์โทร.๐๘๘-๕๑๒๑๒๖๑
อีเมลล์:tippharat_๓๑@hotmail.com

ผศ.สัจจวรรณฑ์  พวงศรีเคน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ห้องพัก: ๕๔๐๒
เบอร์โทร.๐๘๘-๕๖๒๐๖๕๖
อีเมลล์:satjawan๒๖๖๒@gmail.com