ภาพกิจกรรมการเรียนการสอนในห้องปฏิบัติการพยาบาล

ประมวลภาพการเรียนการสอนรายวิชากระบวนการพยาบาล นักศึกษาพยาบาลศาสตร์ชั้นปีที่2

ภาคเรียนที่1/2562