กลุ่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรภ์

ผศ.ดร.ดาริณี สุวภาพ

คณบดีคณะพยาบาลศาสตร์
หัวหน้ากุล่มวิชาการพยาบาลมารดาทารกและผดุงครรรภ์
ห้อง : ๕๔๐๔
เบอร์โทร.๐๘๘-๕๖๓๖๕๑๕


อาจารย์สุรีพร ศรีโพธิ์อุ่น

ห้องพัก: ๕๓๐๑
เบอร์โทร.๐๘๘-๐๔๕๔๖๗๘
อีเมลล์: ssureepron@hotmail.com


อาจารย์อัจฉรา วริลุน

ห้องพัก : ๕๓๐๑
เบอร์โทร. ๐๘๕-๐๐๖๖๗๘๒
อีเมลล์ Adchara_na@hotmail.com