กลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น

ผศ.สัจจวรรณฑ์  พวงศรีเคน

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม
หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
ห้องพัก: ๕๔๐๒
เบอร์โทร.๐๘๘-๕๖๒๐๖๕๖
อีเมลล์:satjawan๒๖๖๒@gmail.com

ผศ.จำรัสลักษณ์ เจริญแสน

รองคณบดีฝ่ายแผนและประกันคุณภาพ
ห้องพัก: ๕๔๐๓
เบอร์โทร.๐๘๕-๔๕๗๖๖๘๘
อีเมลล์:chal.1@hotmail.com

ผศ.ทิพย์ภารัตน์  ไชยชนะแสง

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายทรัพย์สินและบริหารความเสี่ยง
ห้องพัก: ๕๔๐๒
เบอร์โทร.๐๘๘-๕๑๒๑๒๖๑
อีเมลล์:tippharat_๓๑@hotmail.com

ผศ.ปาริชาติ  บัวหลวง

ห้องพัก: ๕๔๐๘
เบอร์โทร.๐๙๐-๙๑๒๘๓๓๒
อีเมลล์: parichart_fern๑@yahoo.comอาจารย์ยุวดี  บาคาล

ห้องพัก: ๕๔๐๘
เบอร์โทร ๐๙๓-๓๒๐๕๘๗๖
อีเมลล์ : yuwadeebak@gmail.com