กลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ

อาจารย์กุมาลีพร  ตรีสอน

หัวหน้ากลุ่มวิชาการพยาบาลผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ
ห้องพัก: ๕๔๐๗
เบอร์โทร.๐๘๙-๙๔๔๙๕๑๙
อีเมลล์: ktkumalee@gmail.comผศ.อรทัย  พงษ์แก้ว

ห้องพัก: ๕๔๐๓
เบอร์โทร.๐๘๙-๕๗๗๐๔๓๗
อีเมลล์: orathyai@gmail.comผศ.พรนิรันดร์  อุดมถาวรสุข

ห้อง : ๕๔๐๗
เบอร์โทร.๐๘๑-๔๐๙๘๒๓๒
อีเมลล์:pornudo@gmail.com
ผศ.ลัดดา  พลพุทธา

ห้องพัก : ๕๔๐๗
เบอร์โทร ๐๘๙-๔๘๙๑๑๖๐
อีเมลล์ : lovelyaoy_ladda@hotmail.comอาจารย์บุณยดา  วงค์พิมล

ห้องพัก: ๕๔๐๗
เบอร์โทร ๐๙๐-๙๗๐๘๓๖๙
อีเมลล์ : baibow_28@hotmail.comอาจารย์.ดร.ณิชพันธุ์ระวี  เพ็งพล

ห้องพัก: ๕๔๐๗
เบอร์โทร ๐๘๘-๒๘๒๔๒๖๕
อีเมลล์ : nitcha@reru.ac.th