สำนักงานคณบดี

นางสาวนิชาภา   ศรีพนม

ห้องพัก: ๕๔๐๖
เบอร์โทร.๐๘๕-๐๐๘๔๙๒๒
อีเมลล์:pensri๖๘@hotmail.com


นายเชาวฤทธิ์  โสภาพล

ห้องพัก: ๕๔๐๖
เบอร์โทร.๐๘๘-๐๓๕๒๙๔๑
อีเมลล์:chawarit.nay@hotmail.com


นางสาวแสงจันทร์  จันทร์โท

ห้องพัก: ห้องสมุด
เบอร์โทร ๐๘๗-๙๕๑๙๓๕๗
อีเมลล์ :ว่าที่ร้อยตรีหญิง ศุภักชญา  ชิตวงษ์

ห้องพัก: ๕๔๐๖
เบอร์โทร. ๐๘๘-๓๐๙๓๔๐๙
อีเมลล์: supakchay_noon@hotmail.comนางสาวปนัดดา  ชัยปัญญา

ห้องพัก: ห้องปฏิบัติการพยาบาล
เบอร์โทร.๐๘๐-๔๙๐๔๘๙๖
อีเมลล์: panaddachaipanya@gmail.com